SHENG 正式学员

加入的班级: 葡萄牙语选修课 , 零基础语音505班 , N1-核心课程289班 , N1-情景实战 , N2-核心课程 , N2-情景实战 , N3-核心课程 , N3-情景实战

124

历史发言课时

TA 的已选课表

历史上课记录